Το έργο

«Υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ- Τ1ΕΔΚ-05185

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη εφαρμογών διαδραστικής μάθησης και εκπαιδευτικού υλικού κατάλληλου για υποστήριξη δραστηριοτήτων εκπαιδευτικού τουρισμού και γενικότερα για αύξηση του τουριστικού ενδιαφέροντος σε ιστορικά/ πολιτιστικά μνημεία παγκόσμιου ενδιαφέροντος, τα οποία εντοπίζονται σε Ευρωπαϊκές χώρες, εκκινώντας από την πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας.

Ο χρόνος των διακοπών προσφέρεται για απόκτηση νέων γνώσεων, κυρίως όταν οι διακοπές συνδυάζονται και λαμβάνουν χώρα σε μέρη που σχετίζονται με την συγκεκριμένη θεματική περιοχή.

Το έργο αναπτύσσει ένα σύστημα εκπαίδευσης ελεύθερου χρόνου για φορητές συσκευές, που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της μικρομάθησης (microlearning), με τη στοχευμένη ανάκληση και γεωχωρικά συναφή παροχή πληροφοριών και την συμμετοχή σε κατάλληλες βιωματικές δραστηριότητες (subject & location-specific recommended content and activities).

Σύντομα σε έκταση και στοχευμένα θεωρητικά μαθήματα εισάγουν τον εκπαιδευόμενο στο θέμα, προσφέροντάς του γενικές γνώσεις για το εκπαιδευτικό αντικείμενο και αναπτύσσοντας το ενδιαφέρον και την ερευνητική του διάθεση.

Ταυτόχρονα, εξειδικευμένες χωρο-ευαίσθητες διαδραστικές υπηρεσίες πληροφόρησης κατευθύνουν την περιήγηση του εκπαιδευόμενου σε συναφή μέρη και χώρους: παροχή τοπικών συστάσεων μέσω υπηρεσιών βασιζόμενων στην γεωγραφική θέση (Location-Based Services), μέσα από τον εμπλουτισμό του θεματικού περιεχομένου και της πληροφορίας με γεωχωρικά δεδομένα (content push) ή/και χρήση διαδραστικών σημείων ηλεκτρονικής πληροφόρησης (online infodesk ή/και automated software agents/bots).